Vacature Raad van Toezicht lid (2x)

uil eikenblad

Vanwege het aflopen van de statutaire termijnen is Natuurstad op zoek naar 2 leden Raad van Toezicht met aantoonbare toezichthoudende c.q. bestuurlijke ervaring. Hiernaast beschikken kandidaten over expertise op het gebied van Financiën en bedrijfsvoering respectievelijk HRM en medezeggenschap.

De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling op het gebied van gender, leeftijd, herkomst en specifieke expertise.

 

 

Taken en werkwijze Raad van Toezicht

De organisatie kent statutair een Raad van Toezicht, die de formele rol van toezichthouder namens de gemeente Rotterdam combineert met sparringpartner en werkgever van de bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam.

De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. Daarnaast spreekt de Raad van Toezicht met stakeholders, werkt aan zijn ontwikkeling en verdiept zich in thema's die van belang zijn voor Natuurstad. Binnen de Raad van Toezicht zijn twee commissies actief: de remuneratiecommissie die zich bezighoudt met de werkgeverstaken en de auditcommissie die de financiële aspecten van het toezicht voorbereidt. De Raad hanteert de Governance Code Cultuur.

De Raad van Toezicht hecht aan goede samenwerking waarin de leden vrij zijn zich uit te spreken, elkaar vertrouwen en afwijkende meningen en ideeën durven in te brengen. Ideeën worden besproken, terwijl gefocust wordt op resultaat. De reflectie organiseert de raad onder meer door een jaarlijkse zelfevaluatie.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is statutair onverenigbaar met functies als bestuurder of ambtenaar van de gemeente Rotterdam. Een lid van de Raad van Toezicht is één keer herbenoembaar, steeds voor een periode van maximaal 4 jaar. De ondernemingsraad van de stichting heeft het recht van aanbeveling van een lid ten behoeve van de werknemersportefeuille HRM en medezeggenschap.

 

Honorering

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding voor vergaderingen van de raad en voor overleg van of namens de commissies van de raad, plus een vergoeding van reiskosten, passend in de sfeer van een door publieke middelen gefinancierde organisatie. De stichting heeft voor de toezichthouders een bestuurdersaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering afgesloten.

 

 

Reageren

Uw reactie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, ontvangen wij graag uiterlijk 10 september 2023. U kunt uw sollicitatie richten aan: Leon Broere van Leidraad Consult, l.broere@leidraadconsult.nl. Voor vragen kunt u met contact opnemen op nummer 06-45275787. Via hem is ook een informatiepakket aan te vragen. Dit betreft uitgebreide profielinformatie, de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht.

 

 

Procedure en planning

De eerste ronde gesprekken is gepland op 25 en 26 september 2023 in Rotterdam vanaf 13 uur. Voor de functie Raad van Toezicht HRM en medezeggenschap zijn gesprekken met de OR gepland op 2 en 3 oktober. In de RvT-vergadering van 10 oktober wordt de voordracht van de nieuwe leden besproken.

 

[Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.]